Boom kappen

Boom kappen

 • Wat is het?

  In de algemene plaatselijke verordening Cranendonck zijn regels opgenomen over het kappen van bomen.

  Wanneer u een boom wilt kappen die is opgenomen op de bomenlijst heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit het vellen van een houtopstand nodig. Wanneer de boom in uw eigendom is en niet is opgenomen op de bomenlijst dan mag u de boom vergunningsvrij kappen.

  Onder Downloads treft u de bomenlijst en het boombeleidsplan aan.

 • Hoe werkt het?

  Op de website van het Omgevingsloket online kunt u een omgevingsvergunning voor de activiteit het vellen van een houtopstand aanvragen.

  U hoeft enkel een omgevingsvergunning aan te vragen wanneer een boom is opgenomen op de bomenlijst.

  U heeft geen omgevingsvergunning nodig wanneer de boom:

  • Bij wijze van dunning wordt geveld;
  • wordt geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4:14;
  • ingeboet wordt;
  • onderhoud van hakhout.

  Bovengenoemde uitzonderingen zijn niet van toepassing op bomen die:

  • zijn aangelegd op basis van een herplantplicht, instandhoudingsplicht of compensatieplicht als bedoeld in artikel 4:14;
  • zijn aangelegd op grond van een overeenkomst met een publiekrechtelijk bestuursorgaan.

  In dat geval heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit het vellen van een houtopstand nodig.

 • Wat moet ik doen?

  • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
  • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
  • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
  • Geef in uw aanvraag aan:
   • om wat voor soort boom het gaat;
   • waar de boom staat;
   • of het om een of meerdere bomen gaat;
   • hoe u het kappen aan wilt pakken;
   • waarom u de boom wilt kappen.
  • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.
 • Wat heb ik nodig?

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Cranendonck.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Voor bomen die staan op gronden die in eigendom zijn bij de gemeente Cranendonck kunnen andere regels gelden.

  Voor meer informatie hierover zie het bomenplan.

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.