Bestemmingsplan aanpassen

Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat wat er mogelijk is op elk perceel binnen de gemeente. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. In de regels is opgenomen welke bestemming een perceel heeft en welke bebouwings- en gebruiksmogelijkheden hier gelden. Alle inwoners, bedrijven en de gemeente moeten zich aan dit plan houden. Het geeft iedereen rechtszekerheid. Hierdoor is het niet zomaar mogelijk om de bestemming of de regels te wijzigen.

  Past uw wens niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente verzoeken of zij het bestemmingsplan voor u wil veranderen of een uitzondering voor u wil maken. De gemeente toetst of uw wens voldoet aan gemeentelijk (en provinciaal) beleid en maakt een ruimtelijke afweging. Als de procedure voor een bestemmingsplan doorlopen is, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Beide procedures nemen behoorlijk wat tijd in beslag en kunnen een aardige kostenpost met zich mee brengen. Soms zijn er ook mogelijkheden om via vergunningen een ontwikkeling mogelijk te maken waardoor tijd en geld wordt bespaard.

  Wij adviseren u om een adviseur vooraf inzichtelijk te laten maken welke procedure gevolgd dient te worden. U kunt ook altijd de gemeente vragen of uw wens voldoet aan het bestemmingsplan of niet.

 • Hoe werkt het?

  Herziening van een bestemmingsplan

  Als de gemeenteraad instemt om de herziening van het bestemmingsplan te starten zijn dit in hoofdlijn de stappen die worden gezet:

  1. U laat een voorontwerpbestemmingsplan opstellen. Hierin wordt uw plan beschreven en getoetst aan landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid. Ook laat u onderzoeken verrichten (bijvoorbeeld flora en fauna, bodem, geluid, evt. archeologie) die moeten aantonen dat uw plan op die locatie mogelijk is.
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de provincie, het waterschap en eventuele ander belanghebbende organisaties. Zij hebben zes weken de tijd om te reageren.
  3. Vervolgens worden eventuele reacties van vooroverlegpartners verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Eenieder mag een zienswijze indienen op het ontwerp. Deze worden verwerkt in het vast te stellen bestemmingsplan.
  4. De gemeente behandelt de zienswijzen. Binnen twaalf weken na de termijn voor het indienen van zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.
  5. Na vaststelling wordt het plan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  6. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking (tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd).
  7. Als er geen beroep is ingesteld is het bestemmingsplan onherroepelijk op de dag na het eindigen van de beroepstermijn. Is er wel beroep ingesteld, dan is het plan onherroepelijk na de uitspraak van de Raad van State.

  Als het vastgestelde plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, wordt er een stap tussen stap 4 en 5 gevoegd. De provincie heeft nu eerst zes weken de mogelijkheid om reactief op het gewijzigde gedeelte te reageren. Na deze termijn wordt het plan voor een ieder (inclusief de eventuele reactieve aanwijzingen van de provincie) ter inzage gelegd (zie stap 5).

 • Wat moet ik doen?

  U dient een principeverzoek in bij het college van B&W. Het college neemt een principe-standpunt in. U heeft dan een eerste indicatie wat de gemeente van uw wens vindt. Vervolgens dient u een formeel verzoek in bij de gemeenteraad. Dit is nodig om de bestemmingsplanprocedure te kunnen opstarten.

  De gemeenteraad besluit vervolgens of zij bereid is medewerking te verlenen aan uw plan. Een positief besluit betekent dat de gemeenteraad medewerking wil verlenen, mits uw plan haalbaar blijkt te zijn. Hierbij gaat het er bijvoorbeeld om of uw plan in lijn is met (landelijk, provinciaal en) gemeentelijk beleid en uit onderzoeken (bijvoorbeeld flora en fauna, bodem en geluid) blijkt dat uw plan op die locatie gerealiseerd kan worden.

  Wij adviseren u een concreet verzoek te doen en te onderbouwen dat uw wens past binnen de omgeving en beleid.

  De gemeente Cranendonck vindt het belangrijk dat er al in een vroeg stadium een zogenaamde 'omgevingsdialoog' wordt gevoerd, waarbij omwonenden en/of omliggende bedrijven en andere organisaties betrokken worden bij uw plan.

 • Wat kost het?

  Aan het formeel verzoek en principeverzoek zijn leges verbonden. Bij een positief besluit worden ook leges gevraagd voor het beoordelen van de door u aangeleverde onderzoeken. Bij een negatief besluit ontvangt u een deel van de leges terug. Als u een woning toevoegt wordt tevens een bijdrage aan het 'Fonds Ruimtelijke Kwaliteit' gevraagd. De hoogte van de actuele leges vindt u terug in de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

  Hoe lang het duurt tot u een besluit op een principe- of formeel verzoek hebt en het bestemmingsplan uiteindelijk is vastgesteld, hangt voornamelijk af van de complexiteit van het plan. Een verzoek kan binnen twee maanden afgerond zijn, maar dit kan ook vele malen langer duren.

  Daarna volgt de bestemmingsplanprocedure. Voor een eenvoudige herziening van het bestemmingsplan heb je al vaak meer dan 9 maanden de tijd voor nodig.

 • Aanvullende informatie

  Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u uw plan gaan realiseren? Dan hebt u na de herziening nog een omgevingsvergunning nodig.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.