Wet Geluidhinder “Grootschoterweg en Stationsweg”

Wet Geluidhinder “Grootschoterweg en Stationsweg”

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 13 oktober 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/264277, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen "Grootschoterweg, Peeldijk, St. Eloystraat en Stationsweg" te Budel-Schoot en Budel-Dorplein, gemeente Cranendonck, vanwege de wegen "Grootschoterweg en Stationsweg" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Grootschoterweg en Stationsweg", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Ter inzage

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 12 november 2021 gedurende de bezwaartermijn ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Cranendonck te Budel (In verband met de coronamaatregelen is het gemeentehuis beperkt open. Bel voor een afspraak met 14-0495) en bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Bezwaarschrift

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97,

3440 AB Woerden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.