Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP) - 14 januari 2022

Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP) - 14 januari 2022

Uitgeschreven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam Geboortedatum Adres Datum inschrijving
T.H. Stoppelenburg 20-05-1952 Capucijnerplein 1 te Budel 16-11-2021
L.J. Smulders 30-05-1968 Capucijnerplein 1 te Budel 16-11-2021
V.M. Anastasiei 05-03-1996 Capucijnerplein 1 te Budel 16-11-2021
F. Nedelcu 22-02-1990 Capucijnerplein 1 te Budel 16-11-2021

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar de website.

Waarom deze bekendmaking

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie.

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

  • De naam en adres van de indiener;
  • De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • De gronden van het bezwaar;

Het bezwaarschrift kunt u sturen naan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Meer weten?

Belt u dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail klantencontact@cranendonck.nl.