Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Cranendonck. De overheid mag deze gegevens gebruiken bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering, belastingen en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan andere instanties gegeven. Denk dan bijvoorbeeld aan instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, woningbouwcorporaties en ziekenhuizen.

Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens niet aan deze derden te verstrekken. Voorheen heette dit het 'aanvragen van geheimhouding'.  Tegenwoordig heet dit 'aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP'.

Uitzondering

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u verstrekkingsbeperking heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben voor het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Verstrekkingsbeperking is niet altijd mogelijk bij verstrekkingen door de gemeente aan pensioenfondsen, verzekeraars die belast zijn met de uitvoering van pensioenregelingen, spaarfondsen, kredietinstellingen en beleggingsinstellingen. Bij deze 'derden' is de gemeente verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken. Verstrekkingsbeperking is ook niet altijd mogelijk als de gegevens worden gevraagd voor een gerechtelijke kwestie.

De gemeente zal in voorkomende gevallen altijd eerst om uw zienswijze vragen, vóórdat het besluit om gegevens te verstrekken. Tegen een besluit tot verstrekking kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP

U kunt alleen een verzoek tot verstrekkingsbeperking aanvragen voor:

  • Uw eigen persoonsgegevens
  • De persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Vanaf 16 jaar moeten jongeren zelf een aanvraag indienen.

Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens schriftelijk aan bij de gemeente. Richt uw verzoek aan de gemeente Cranendonck, team Burgerdiensten, Postbus 2090, 6020 AB  Budel. Voeg een kopie van uw geldig legitimatiebewijs toe.

Verzoek tot verstrekkingsbeperking bij verhuizing

Bij een verhuizing, zowel binnen de gemeente als naar een andere gemeente, blijft de verstrekkingsbeperking van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek in te dienen. Als u de verstrekkingsbeperking wilt opheffen, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij het team Burgerdiensten van de gemeente Cranendonck. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over beperking van verstrekking persoonsgegevens in de BRP of over de BRP in het algemeen, kunt u bellen met het team Burgerdiensten, telefoonnummer 14 0495.