Verkeersbesluit 2021-181653D

Verkeersbesluit 2021-181653D

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het verlagen van de maximum toegestane rijsnelheid op de Dr. Ant. Mathijsenstraat te Budel door plaatsing van bord A1 (A0130zb) uit het RVV1990.

Publicatie

Vanaf de bekendmaking van het besluit in het Gemeenteblad op 26 april 2022 kunnen belanghebbenden binnen zes weken het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien op de website van de gemeente Cranendonck. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken - kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kan men een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit en heeft u hierop destijds een zienswijze ingediend? Dan kunt u uw beroep binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking indienen bij de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:

  • uw naam en het adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;
  • waarom u het beroepschrift indient.

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.

Let op!

Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit. Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.