Vaststelling bestemmingsplan “Hoogstraat 11 te Gastel”

Vaststelling bestemmingsplan “Hoogstraat 11 te Gastel”

De gemeenteraad heeft op 19 april 2022 het bestemmingsplan “Hoogstraat 11 te Gastel” vastgesteld. Van 29 april 2022 tot en met 9 juni 2022 kunt u het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3077-Vas1).

Doel bestemmingsplanwijziging

Dit bestemmingsplan gaat het deels wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – met waarden -1’ en de aanduiding ‘hondenkennel’ naar de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Groen-Landschappelijke inpassing’. Voorts behoudt een groot deel van het perceel de bestemming ‘Agrarisch met waarden – 1’.

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het nieuwe bestemmingsplan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kan eenieder gedurende zes weken (de beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer u eerder geen zienswijze hebt ingediend én u ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.

Zo weet u ervan!

Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.