Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdzorg en Werk & Inkomen

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdzorg en Werk & Inkomen

In de eerste helft van dit jaar heeft de gemeente het jaarlijkse onderzoek naar de ervaringen van cliënten met zorg en ondersteuning laten uitvoeren. Alle inwoners die in 2018 voor het eerst contact hadden gehad met één van de medewerkers van Werk & Inkomen, Sociaal Team of Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ontvingen een brief met vragenlijst. Daarnaast ontvingen bestaande cliënten een vragenlijst. In totaal hebben 417 inwoners de vragenlijst ingevuld.

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in zaken die goed gaan en van de gebieden waar onze uitdagingen liggen. Zo is het merendeel van de inwoners tevreden over het eerste contact met de gemeente en het (keukentafel)gesprek met consulenten. Ook zijn ze tevreden over de manier waarop ze zijn geholpen. De vragen waarmee inwoners naar het Sociaal Team komen zijn over het algemeen goed beantwoord. Daarbij heeft men niet lang op ondersteuning hoeven wachten en is de kwaliteit van de ondersteuning goed en passend bij de hulpvraag.

Wel kunnen de verwachtingen over de toegang tot zorg nog beter worden afgestemd. Bij een aantal inwoners bestaat de behoefte om beter te weten wie men kan benaderen om de problemen op te lossen. De keuze, afstemming en overzicht van hulp biedende instanties kan beter. Ook geven inwoners aan dat ze graag één aanspreekpunt binnen de gemeente hebben. Deze verbeterpunten hebben onze aandacht en de komende maanden inventariseren we welke acties nodig zijn om de ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdzorg dan wel Werk & Inkomen te verbeteren.

De gemeente bedankt alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk voor hun medewerking!