Raadsvergadering 17 oktober

Raadsvergadering 17 oktober

Op dinsdag 17 oktober 2017 vergadert de gemeenteraad van Cranendonck weer. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis te Budel.

De agenda is te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie. De vergadering is live te volgen via https://channel.royalcast.com/cranendonck.

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 19 en 26 september en van de commissievergadering van 3 oktober 2017.

4

Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en Raadsinformatiebrieven.

5

Hamerstukken

5.1

Raadsvoorstel: benoeming fractievertegenwoordiger C. Gimblett – van Weert.

Portefeuille H.C.R.M. de Wijkerslooth.

5.2

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Integrale Strategie Ruimte als gezamenlijke ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Metropoolregio Eindhoven.

Portefeuille  F. v.d. Wiel.

5.3

Raadsvoorstel: Verlaging prijs perceel grond tussen Europalaan Noord 24 en 24B te Budel.

Portefeuille F. Kuppens.

5.4

Raadsvoorstel: Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. de sanering van het zinkassendepot aan de Nieuwedijk Budel (nabij AZC).

Portefeuille F. Kuppens.

6

Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan Cranendoncklaan 92 Budel.

Portefeuille F. v.d. Wiel.

7

Raadsvoorstel: standpunt over het verstrekken van leningen door de gemeente aan burgers. Portefeuille F. Kuppens.

8

Raadsvoorstel: Deelname aan zonnepanelenproject regio Zuidoost Brabant.

Portefeuille F. v.d. Wiel.

9

Raadsvoorstel: Vaststellen gedragscode voor de gemeenteraad en protocol integriteitsschendingen. Portefeuillehouder M. Vermue.

10

Raadsvoorstel: Formeel verzoek verhogen bouwhoogte Den Engelsman 4 Maarheeze. Portefeuille F. v.d. Wiel.

11

Mutatie-overzicht/begrotingswijzigingen raadsvergadering 17 oktober 2017.

12

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

Schriftelijke vraag van de fractie CrA! aangaande ontwikkelingen rondom Refresco te Maarheeze en beantwoording door het college.

13

Sluiting