Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, zakelijke beschrijving en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Aardbrandsven Budel

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, zakelijke beschrijving en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Aardbrandsven Budel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat een ontwerpbesluit omgevingsvergunning, zakelijke beschrijving en een ontwerp verklaring van geen bedenkingen, alsmede de bijbehorende stukken, ter inzage liggen voor de realisatie van Zonnepark Aardbrandsven Budel (kadastraal bekend gemeente Budel, sectie K, nummers 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ged., 259 en 1259 ged.).

Het plan wijkt af van de toegestane mogelijkheden in het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied”. Door middel van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft de raad op 14 december 2021 instemming verleend met de ontwikkeling van het Zonnepark Aardbrandsven.

De gemeente heeft op 16 december 2021 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer OV 20169 voor het Zonnepark Aardbrandsven.

Inzage

De stukken liggen vanaf 21 december 2021 tot en met 31 januari 2022 ter inzage. De stukken zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummers NL.IMRO.1706.OVBG.3083

De stukken liggen analoog ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Cranendonck, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor uw en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen rondom Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Procedure

Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kan eenieder, gedurende bovengenoemde termijn, zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB te BUDEL. Schriftelijke zienswijzen op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Cranendonck kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB te BUDEL. Een mondelinge zienswijze kunt u – op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis in Budel. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Bij een beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.