Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen nieuwbouw woonhuis Dorpsakkers ong. te Soerendonk

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen nieuwbouw woonhuis Dorpsakkers ong. te Soerendonk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat een ontwerpbesluit omgevingsvergunning en een ontwerp verklaring van geen bedenkingen, alsmede de bijbehorende stukken, ter inzage liggen voor de nieuwbouw van een woonhuis op het perceel Dorpsakkers ong. te Soerendonk, kadastraal bekend als gemeente Soerendonk, Sectie B, nummer 3411 en 3413.

Het plan wijkt af van de toegestane mogelijkheden in het vigerende bestemmingsplan “Kom Soerendonk”. Door middel van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft de raad op 21 september 2021 aangegeven in te stemmen met de bouw van de woning.

De gemeente heeft op 25 oktober 2021 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer OV 20185 voor de nieuwbouw van een woning op Dorpsakkers ong. te Soerendonk.

Inzage

De stukken liggen vanaf 28 oktober 2021 tot en met 8 december 2021 ter inzage. U kunt de stukken raadplegen via de website Ruimtelijke Plannen met identificatienummer NL.IMRO.1706.OVSRD6019-ONT1

De stukken liggen analoog ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Cranendonck, Capucijnerplein 1 in Budel. Voor uw en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen rondom Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Procedure

Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kan eenieder, gedurende bovengenoemde termijn, zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Schriftelijke zienswijzen op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Cranendonck kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u – op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis in Budel.

Bij een beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.