Ontwerp verkeersbesluit 2022-245221C

Ontwerp verkeersbesluit 2022-245221C

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Brusselsestraat te Budel door plaatsing van bord E6 uit het RVV1990.

De stukken liggen vanaf 6 mei 2022 zes weken ter inzage in het Gemeenteblad en op de website van de gemeente Cranendonck.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.