In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14-0495. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Notitie Reikwijdte en Detailniveau - planMER - Regionale Energiestrategie (RES)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau - planMER - Regionale Energiestrategie (RES)

De gemeente Cranendonck werkt samen met 20 andere gemeenten (Metropoolregio Eindhoven) en twee waterschappen en de provincie aan de Regionale Energiestrategie (RES). Het op grote schaal opwekken van duurzame energie is een belangrijk onderwerp binnen de RES. In de RES 1.0 komt te staan op welke plekken dit mogelijk is. Het selecteren van deze plekken vraagt om een zorgvuldig proces. 

Van Concept RES, via een MER, naar de RES 1.0

Inmiddels is de concept RES voor onze regio gereed. De komende maanden wordt een planMER-traject (milieu-effectrapportage) doorlopen. In dit traject gaan we zorgvuldig naar de zoekgebieden kijken die uit de eerste analyse van de concept-RES naar voren zijn gekomen. We gaan onderzoek doen naar de milieueffecten van de keuze van wind- en zonne-energie in de gebieden. In de planMER willen we niet alleen kijken naar milieu en omgevingseffecten, maar ook naar de mogelijke koppelingen met de in de concept-RES genoemde bredere thema’s, een vitale agrarische economie, een veerkrachtig natuurlijk systeem, een duurzame en innovatieve economie en een veerkrachtig watersysteem en klimaatadaptatie.

De resultaten van de MER dienen als input voor de bestuurlijke besluitvorming. Uiteindelijk wordt in de RES 1.0 vastgelegd welke gebieden geselecteerd worden voor het ontwikkelen van grootschalige energieopwekking.

Wat gaan we onderzoeken en hoe gaat dat gebeuren?

De eerste stap in het planMER-traject is het opstellen van een zogenaamde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In de NRD staat wat er in de planMER wordt onderzocht en hoe dat gaat gebeuren. Met deze notitie willen we betrokkenen en belanghebbenden informeren over de inhoud en diepgang (reikwijdte en detailniveau) van het op te stellen milieueffectrapport (MER). De concept-NRD ligt vanaf 5 oktober voor vier weken ter inzage en is gedurende die periode te raadplegen via www.brabant.nl. De omgeving krijgt hiermee de mogelijkheid om hier kennis van te nemen en desgewenst een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie in een Nota van beantwoording. Daarin staat bovendien hoe de zienswijzen worden meegenomen in de uit te werken MER.

Op www.energieregiomre.nl leest u meer over de Regionale Energie Strategie.