Nieuwe methode rioolheffing per 2018

Nieuwe methode rioolheffing per 2018

Inwoners van de gemeente Cranendonck maken gebruik van het gemeentelijk rioolstelsel. De gemeente beheert en onderhoudt dit rioolstelsel en dat kost geld. Daarom ontvangt iedere inwoner voor zijn of haar rioolgebruik ieder jaar een heffingsaanslag. U was gewend dat dit een vast bedrag per rioolaansluiting was. De gemeente gaat echter met ingang van 2018 over op een nieuwe methode van heffing met als uitgangspunt ‘de gebruiker betaalt’.

Wat verandert er?

1. Tot 1 januari 2018 was het tarief voor de rioolheffing (rioolbelasting) een vast bedrag van € 189,00 per perceel. Bij de nieuwe rioolheffing met uitgangspunt ‘de gebruiker betaalt’ baseert de gemeente het te betalen bedrag op o.a. het waterverbruik en het afvoeren van hemelwater . De gegevens van het waterverbruik zijn bekend bij de waterleidingmaatschappij (Brabant Water) die deze ter beschikking stelt aan de gemeente. Heeft u een  huishouden met een gemiddeld waterverbruik dan blijft u nagenoeg  hetzelfde betalen. Dit is van toepassing voor ongeveer 90% van de huishoudens.

2. Tot 1 januari 2018 moest een perceel aangesloten zijn op het gemeentelijk rioolstelsel. In het nieuwe heffingssysteem krijgen alle belaste percelen een aanslag. De redenering hierbij is dat ook hemelwater wordt afgevoerd  via bijvoorbeeld het riool of een sloot die wordt onderhouden en beheerd door de gemeente. Op basis hiervan worden de onderhoud- en beheerskosten van het riool evenredig verdeeld. 

3. Tot 1 januari 2018 kreeg één pand, met één watermeter, één aanslag. In de nieuwe regeling krijgen panden of percelen die opgedeeld zijn in verschillende zelfstandige gebruikseenheden meerdere aanslagen. Een voorbeeld hiervan is een pand waarin een winkel en bovenwoning met één watermeter en de gebruiker van de winkel is iemand anders dan de gebruiker  van de bovenwoning. Dit zijn met ingang van 1 januari 2018 twee afzonderlijke belaste percelen.

Wat betalen we van uw belastinggeld?

Van belastinggeld betalen we de kosten voor beheer en onderhoud van het rioolstelsel, de inzameling en de afvoer van afvalwater van huishoudens en bedrijven, en de inzameling en afvoer van hemelwater (regen). Ook betalen we voor maatregelen om structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand te beperken.

Brabant Water

Net als vorig jaar voert Brabant Water namens de gemeente Cranendonck de inning van de rioolheffing uit. U betaalt maandelijks een voorschot rioolheffing. Deze inning loopt tegelijk met de inning op uw waterverbruik. De eindafrekening vindt plaats in de maanden mei of juni 2018. Vanaf 1 januari 2018 is het bedrag van het door u te betalen voorschot aangepast aan de nieuwe methode van rioolheffing.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over de nieuwe methode van rioolheffing, dan kunt u contact opnemen via emailadres rioolheffing@cranendonck.nl of tel. 140495.