Langdurige verlenging AZC in Budel

Langdurige verlenging AZC in Budel

Gemeente Cranendonck en het COA ondertekenden op 8 februari 2018 een nieuwe bestuursovereenkomst ten behoeve van een opvanglocatie in Cranendonck. Dit betekent een voortzetting van de opvanglocatie op het terrein van de voormalige Nassau-Dietz-kazerne in Cranendonck. Bij de ondertekening was aanwezig: staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid, COA-bestuurder Peter Siebers, burgemeester Henri de Wijkerslooth en wethouder Jan van Tulden.

Vlnr: Burgemeester Henri de Wijkerslooth, COA-bestuurder Peter Siebers, Staatssecretaris Mark Harbers en wethouder Jan van Tulden.

Aandachtspunten in de overeenkomst

De overeenkomst is tot stand gekomen na uitgebreid overleg tussen de gemeente en het COA. Belangrijk hierbij waren de renovatie en herontwikkeling van de opvanglocatie en de verbinding van de opvanglocatie met de gemeenschap van Cranendonck. De nieuwe bestuursovereenkomst bouwt verder op de ervaringen en successen van de afgelopen jaren en creëert mogelijkheden voor het COA om samen met haar ketenpartners IND, DTenV, marechaussee en politie nauwer te gaan samenwerken. De afspraken in de bestuursovereenkomst blijven binnen de kaders zoals de gemeenteraad van Cranendonck die in mei 2016 heeft aangegeven.

Start ‘gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie'

De staatssecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid was aanwezig omdat de opvanglocatie in Cranendonck in beeld is voor de vorming van wat een ‘gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie’ gaat heten. Dat wil zeggen dat ketenpartners COA, IND, DTenV, marechaussee en politie onder één dak in elkaars nabijheid gaan functioneren. In de huidige situatie wordt er ook al nauw samengewerkt. De samenwerking in de keten wordt nu verder geïntensiveerd en geoptimaliseerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de voornemens uit het recente regeerakkoord: Nederland moet blijvend flexibel kunnen reageren op wisselingen in aantallen asielaanvragen omdat de afgelopen jaren hebben laten zien dat die zeer grillig kunnen zijn.

De overeenkomst

De gemeente Cranendonck en het COA komen overeen om voor de duur van 10 jaar, met een mogelijke verlenging van 5 jaar, een opvanglocatie voor maximaal 1500 asielzoekers te vestigen op een deel van de locatie van de voormalige kazerne Nassau Dietz. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats van de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente. Sinds mei 2016, toen de eerste afspraken werden gemaakt, is het aantal asielzoekers sterk afgenomen. Op basis daarvan is voor de nieuwe bestuursovereenkomst besloten dat het COA tot uiterlijk 1 januari 2020 maximaal 800 asielzoekers opvangt in Cranendonck. In eerste instantie zijn nu 500 opvangplekken ingericht, de overige 300 plekken worden ingezet als reserve capaciteit. De samenstelling van de opvangplekken bestaat vooralsnog uit een Centrale Opvanglocatie (COL), waar het COA asielzoekers zal huisvesten en begeleiden en een Procesopvanglocatie (POL), waar de IND, DtenV, marechaussee en politie hun werk doen.

Flexibiliteit in de toekomst

De komende 2 jaar worden gebruikt om de planvorming en de besluitvorming binnen de migratieketen (COA, IND, DtenV, marechaussee en politie) verder uit te werken. Ook zal er vanuit de gemeente een nadere verkenning worden uitgevoerd naar de gebiedsontwikkeling van het gehele terrein. Het COA en mogelijk andere stakeholders zullen hun input en kennis hieraan bijdragen. Het COA zal uiterlijk op 1 mei 2019, mede namens de migratieketen en in overleg met relevante stakeholders, aangeven hoe zij deze locatie verder wil gaan inzetten voor de opvang van asielzoekers, passend binnen het advies van de gemeenteraad van 17 mei 2016.

Meer informatie

Lees meer over de ondertekening en AZC Cranendonck : klik hier