Jaarrekening 2019 gemeente Cranendonck: financieel in evenwicht, zorgvuldig keuzes maken blijft nodig

Jaarrekening 2019 gemeente Cranendonck: financieel in evenwicht, zorgvuldig keuzes maken blijft nodig

Infographic van uitgaven en inkomsten Jaarrekening 2019

Op 23 juni 2020 bespreekt de raadscommissie het jaarverslag 2019 van de gemeente Cranendonck in haar commissievergadering. Het jaarresultaat 2019 is € 36.000 (negatief). Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven voor 2019 nagenoeg in balans zijn. Een aantal goede, eerste stappen in het sociale domein werpt zijn vruchten af en we zien hier dan ook een dalende lijn in de uitgaven. Ondanks het financiële evenwicht, zijn we er nog niet en blijft de financiële positie aandacht vragen. De gemeente geeft in het sociaal domein nog steeds meer uit dan zij krijgt. Met het beschikbare budget kan de gemeente haar kerntaken realiseren en een aantal extra projecten oppakken. Maar er blijven ook beleidsterreinen waar de ambities groter zijn dan de beschikbare budgetten.

In 2019 lag de focus op vier speerpunten uit het raadsprogramma ‘Samen doen!’:

  •  Financieel beheersbaar maken van het sociaal domein.
  •  Integrale aanpak duurzaamheid.
  •  Integrale aanpak toezicht en handhaving.
  •  Doorontwikkeling burgerparticipatie

De doelstellingen zoals opgenomen in de begroting 2019 zijn grotendeels gerealiseerd.

Financieel beheersbaar maken van het sociaal domein

In 2019 is een aantal maatregelen doorgevoerd om meer grip te krijgen op de financiële situatie van het sociaal domein. Het gaat dan om sturen op de toegang tot jeugdzorg, het protocol medische verwijsroute, inzet op eigen kracht, netwerk en algemene voorzieningen en in sommige gevallen (ambulante) begeleiding en een maximering van het aantal uren zorg per indicatie. Deze maatregelen lijken het beoogde effect te hebben. De uitgaven over 2019 laten een dalende lijn zien ten opzichte van 2018. We zijn stappen aan het maken om meer zicht te krijgen op de kosten binnen het sociaal domein, waarbij we afhankelijk blijven van de zorgbehoeften van onze inwoners.

In 2019 heeft de gemeente ook vol ingezet op het doel om de uitkeringsaantallen terug te dringen naar 240. Op 31 december 2019 is dit aantal behaald.

Tenslotte zijn we ook bezig geweest met het verbeteren van de monitor om de ontwikkelingen binnen het sociaal domein te kunnen volgen en analyseren. De volgende stap in het maken van betrouwbare prognoses is het ontwikkelen van een methode om grip en inzicht te krijgen in de verzilvering van afgegeven indicaties. Uit de analyse blijkt onder meer dat niet alle geïndiceerde zorg daadwerkelijk wordt gebruikt (verzilverd

Integrale aanpak duurzaamheid

Met de actualisatie van de Nota Duurzaamheid 2020 - 2024, de vaststelling van de klimaatvisie Klimaatbestendig Cranendonck, de visie Zonneparken en het Streefbeeld afvalinzameling 2025 heeft de gemeente een goede basis gelegd voor de uitrol van de duurzaamheidsmaatregelen. Bij 171 inwoners zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Hiermee zijn alle plaatsen voor zonnepanelen van het subsidieproject Groene Zone ingevuld in Cranendonck. In regionaal verband werkten we aan de energietransitie.

Integrale aanpak toezicht en handhaving

De gemeenteraad heeft het uitvoeringsbeleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving vastgesteld. Dit is een integraal kader voor vergunningen, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. We gaan met deze notitie aan de slag.

Doorontwikkeling burgerparticipatie als rode draad bij alle ontwikkelingen

We zoeken als gemeente Cranendonck op het vlak van burgerparticipatie steeds naar vormen die het beste passen bij de inwoners en de organisatie. In 2019 hebben we diverse gesprekken gevoerd met de dorpen om hierin samen verdere stappen te zetten. De visie wordt steeds meer verankerd.

Resultaten

Naast de doelstellingen vanuit de vier speerpunten hebben we in 2019 onder andere een maatregelenpakket opgesteld om de A2 problematiek te verminderen en is de visie ‘Economisch Cranendonck’ verder uitgerold, waarbij primair gewerkt is aan het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. Het ontwikkelperspectief Buitengebied is vastgesteld als basis voor de uitwerking van nieuwe initiatieven en de gemeente heeft ruimtelijke ontwikkelingen begeleid. Door de landelijke besluitvorming over PAS stagneerde ook een aantal van deze ontwikkelingen. Het bestemmingsplan DIC werd vernietigd, Nyrstar stapte uit Metalot maar Metalot 3C gaat door. De nieuwbouw en verbouw van De Borgh als prachtige, multifunctionele accommodatie voor heel Cranendonck heeft in 2019 plaatsgevonden. Voor het gebied De Baronie van Cranendonck zijn we samen met de omgeving tot een nieuw plan gekomen. Er zijn 59 nieuwe woningen gebouwd. De jongerencampus is gerealiseerd en opgeleverd en het onderwijs aan kinderen van asielzoekers is weer opgestart.

Een handige infographic van de jaarrekening 2019 staat rechts van deze pagina (en hieronder als download) en is deze week te vinden in HAC Weekblad (week 26).