Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Kern Schoot” en Beeldkwaliteitsplan

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Kern Schoot” en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 21 september 2021 het bestemmingsplan “Kern Schoot” gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is het beeldkwaliteitsplan ”Kern Schoot” gewijzigd vastgesteld als onderdeel van de welstandsnota. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 28 oktober 2021 tot en met 8 december 2021 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, de bijbehorende bijlagen en het raadsbesluit voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van een woonbestemming ten behoeve van een woningbouwontwikkeling.

Inzage

Wij adviseren u het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan digitaal in te zien via Ruimtelijke Plannen (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPBSC2004-VAS1). Deze versie is juridisch bindend. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting en is ook in te zien onze website. Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kan eenieder gedurende de termijn voor de terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer u eerder geen zienswijze hebt ingediend én u ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het niet mogelijk is tegen het raadsbesluit over het beeldkwaliteitsplan bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan degene die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.