Gemeenteraadsvergadering 12 december

Gemeenteraadsvergadering 12 december

Dit item is verlopen op 13-12-2017.

Op dinsdag 12 december vergadert de gemeenteraad van Cranendonck. De vergadering start om 19.30 in het gemeentehuis te Budel.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
De vergadering is live te volgen via www.webcast.nl/cranendonck

Agenda

1             Opening / trekking van het stemmingsnummer

2             Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3             Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 november 2017 en van de commissievergadering van 28 november 2017

4             Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en Raadsinformatiebrieven

5             Hamerstukken

5.1          Raadsvoorstel: vaststellen Cultuurhistorische Waardenkaart gemeente Cranendonck  / Portefeuille J. v. Tulden

5.2          Raadsvoorstel: Instemmen met de beleidsnota "Peuteropvang in een nieuw geharmoniseerd stelsel 2018 - 2021", geldend voor de periode 2018 – 2021 / Portefeuille J. v. Tulden

5.3          Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2018 / Portefeuille F. Kuppens

5.4          Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Budel-Centrum 2018 / Portefeuille F. Kuppens

5.5          Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2018 / Portefeuille F. Kuppens

5.6          Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten en precariobelastingen 2018 en de daarbij behorende tarieventabel 2018 / Portefeuille F. Kuppens

5.7          Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het innemen van standplaatsen 2018 / Portefeuille F. Kuppens

5.8          Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 en bijbehorende tarieventabel 2018 / Portefeuille F. Kuppens

5.9          Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018 / Portefeuille F. Kuppens

5.10       Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018: nota van wijzigingen en gewijzigd concept raadsbesluit / Portefeuille F. Kuppens

6             Raadsvoorstel: haalbaarheidsstudie vestiging Jumbo Dr. Anton Mathijsenstraat 9 en omstreken in Budel: memorie van toelichting, nota van wijziging en gewijzigd concept raadsbesluit / Portefeuille F. Kuppens

7             Raadsvoorstel: Randweg Zuid Budel / Portefeuille F. v. d. Wiel

8             Raadsvoorstel: Bouwhallen carnaval; aanwijzingsbesluit en zonnepanelen / Portefeuille J. v. Tulden / F. v.d. Wiel

9             Raadsvoorstel: Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018: nota van wijzigingen en gewijzigde concept raadsbesluiten / Portefeuille J. v. Tulden

10           Raadsvoorstel: Kaders regierol gemeente binnen het sociaal domein / Portefeuille J. v. Tulden

11           Raadsvoorstel: Privatisering Zuiderpoortcomplex Budel: Nota van wijzigingen en gewijzigd concept raadsbesluit. De brief van de ODZOB waarin wordt gerapporteerd over de staat van het zwembad is daarin opgenomen, evenals het meerjaren onderhoudsplan Zuiderpoortcomplex / Portefeuille J.v. Tulden

12           Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2018 en de daarbij behorende tarieventabel 2018 / Portefeuille F. Kuppens

13           Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 en de daarbij behorende tarieventabel 2018 / Portefeuille F. Kuppens

14           Formeel verzoek om bestemmingsplanwijziging door te voeren ten behoeve van realisering van een woning naast De Neerlanden 10 ongen, Maarheeze / Portefeuille F .v. d. Wiel

15           Mutatie-overzicht / begrotingswijzigingen raadsvergadering 12 december 2017

16           Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

16.1       Schriftelijke vraag van de fractie PvdA m.b.t. de pinautomaat te Maarheeze

16.2       Schriftelijke vraag van de fractie Cranendonck Actief! aangaande te realiseren ecoduct over de Zuid Willemsvaart door de Provincie in de Gemeente Weert.

16.3       Beantwoording schriftelijke vraag van de fractie CDA met betrekking tot het faciliteren van gratis WIFI voor bewoners.

17           Sluiting