Gemeente gaat op duurzame manier landbouwgrond verpachten

Gemeente gaat op duurzame manier landbouwgrond verpachten

Vanaf 1 februari 2022 gaat de gemeente Cranendonck landbouwgrond verpachten volgens de recent vastgestelde nota: “Duurzame geliberaliseerde pacht 2022”. Inschrijving is op basis van het hoogst ingeschreven gecombineerde bod per hectare. Dit bestaat uit een bod in euro’s vermeerderd met een fictieve waarde voor te nemen duurzaamheidsmaatregelen. De inschrijving start 17 december 2021 en sluit op 28 januari 2022 om 16.00 uur.

Pachtovereenkomst

De gemeente laat voor de betreffende blokken door haar pachtbeheerder Arcadis Nederland B.V. een pachtovereenkomst opstellen die wordt ingeschreven bij de Grondkamer. Deze overeenkomst is een geliberaliseerde pachtovereenkomst van los land. De pachtperiode loopt in beginsel van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2024.

Inschrijving

Heeft u interesse in één of meerdere van de beschikbare blokken? U kunt het formulier downloaden op cranendonck.nl/pacht. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 17 december 2021 inschrijven voor een zelfgekozen bedrag vanaf € 900,- in hele euro’s per hectare, te vermeerderen met het fictieve bedrag dat de waarde van de door de inschrijver gekozen duurzaamheidsmaatregelen uit de maatregelentabel vertegenwoordigt (tot een maximum van € 900,- per hectare). Er geldt geen minimum aantal duurzaamheidspunten per geboden blok.

Voor de blokken 2,4,5 en 6 geldt een minimum inschrijfbedrag van € 200,- in hele euro’s per hectare, te vermeerderen met het fictieve bedrag dat de waarde van de door de inschrijver gekozen duurzaamheidsmaatregelen uit de maatregelentabel vertegenwoordigt (tot een maximum van € 400,- per hectare). Ook voor deze blokken is géén minimum aantal duurzaamheidspunten vereist. Deze blokken tellen niet mee in het maximum aantal van 2 blokken dat per inschrijfprocedure aan een inschrijver wordt gegund.

Voor blok 5 geldt daarnaast dat de pachtperiode steeds voor 1 jaar is, met een maximum van 3 jaar. Dit in verband met een mogelijke ontwikkeling op dit blok.

Voor alle beschikbare blokken geldt een verbod op het gebruik van glyfosaat houdende middelen. Dit verbod is toegevoegd naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad.

Ingevulde inschrijfformulier

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier (per blok) met alle gevraagde bijlagen kunt u uiterlijk tot 28 januari 2022 16.00 uur in een gesloten envelop persoonlijk afgeven aan de balie van notariskantoor op de Laak, ’t Inne 2 te 6021 DA Budel. Inschrijfformulieren die na deze datum en/of op andere wijze zijn binnengekomen, worden niet in behandeling genomen. Na overhandiging van uw inschrijving ontvangt u van de notaris een ontvangstbevestiging met daarop de datum van ontvangst, een paraaf en een stempel van het notariskantoor.

Werkwijze gunning

Uw inschrijving is niet vrijblijvend. Wanneer u een inschrijfformulier indient, bent u bij gunning verplicht de pachtovereenkomst te ondertekenen. Op 31 januari 2022 om 14.00 uur opent notaris mr. Th.H.J.M. op de Laak de gesloten enveloppen met inschrijfformulieren op het gemeentehuis. De opening van de formulieren is live te volgen via: www.cranendonck.nl/webcast. Alle inschrijvers krijgen nadien schriftelijk bericht over hun persoonlijke uitkomst van de inschrijving.

Kosten

  1. Bij gunning (en dus het aangaan van een overeenkomst) zijn onderstaande kosten voor rekening van de pachter: 50% van de op het perceel drukkende waterschapslasten;
  2. Inschrijvingskosten van de overeenkomst bij de grondkamer (€ 134,- per contract, *tarief 2021).

Bijeenkomst op pachtbeleid

Om u goed te informeren over het nieuwe pachtbeleid bent u van harte welkom tijdens de bijeenkomst op 10 januari 2022 om 19.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via j.vanderloo-peters@cranendonck.nl. Afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment bepalen we of de bijeenkomst online of in het gemeentehuis plaatsvindt.

Informatie

Voor meer informatie over de procedure kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw J. van der Loo-Peters via 0495-431 243 of j.vanderloo-peters@cranendonck.nl. Of met Damien Oud via 0495-431 210 of d.oud@cranendonck.nl voor vragen over het beleid.

Inschrijfformulieren en informatie over de te verpachten blokken, inschrijvingsvoorwaarden, maatregelentabellen, voorbeeld modelovereenkomst en de algemene voorwaarden vindt u hier. U vindt de stukken onder het kopje “downloads”. Leest u liever de informatie op papier? U kunt tijdens openingstijden alle stukken inzien bij notariskantoor op de Laak.