College Cranendonck besluit tot verlening vergunning supermarkt Nieuwstraat 95 Budel

College Cranendonck besluit tot verlening vergunning supermarkt Nieuwstraat 95 Budel

Het college van de gemeente Cranendonck heeft op 2 april 2019 het besluit genomen om aan de aanvrager van de supermarkt aan de Nieuwstraat 95 te Budel alsnog een vergunning te verlenen tot realisatie van een supermarkt. Hiermee geeft zij uitvoering aan de uitspraak van de Raad van State van donderdag 28 maart 2019 naar aanleiding van ons verzoek om voorlopige voorziening. Deze was aangevraagd om te voorkomen dat er vergunning verleend moest worden voordat er op de bodemprocedure is beslist. Het besluit is genomen met inachtneming van de uitspraak van de Rechtbank van 15 januari 2019. De vergunning zal uiterlijk 4 april 2019 verleend worden.

De gemeente Cranendonck geeft uitvoering aan de vastgestelde beleidsdocumenten ‘Centrumplan Budel’ en ‘Regionale Detailhandelsvisie’. Deze laatste is samen met de Provincie en de MRE in alle MRE gemeenten vastgesteld. Deze breed gedragen beleidsdocumenten hebben als één van de doelstellingen het levendig houden van het centrum van Budel. Om dit te bereiken wil de gemeente de winkels concentreren in het centrum van Budel. Supermarkten zijn in het centrum de grote trekkers. De gemeente heeft de facilitering van zijn ondernemers hoog in het vaandel staan. Zij denkt graag mee in nieuwe initiatieven.

Uit uitgebreide onderzoeken die onderdeel uitmaken van de Regionale Detailhandelsvisie blijkt echter dat met de vestiging van een supermarkt buiten het centrum, het centrum minder bezoekers trekt. Dit heeft nadelige gevolgen voor de winkeliers en de levendigheid in het centrum. Het college betreurt het dan ook dat zij op basis van de uitspraak van de Raad van State, respectievelijk de Rechtbank, alsnog heeft moeten overgaan tot verlening van de vergunning. 

Verlening omgevingsvergunning

Donderdag 28 maart 2019 heeft de Raad van State in haar uitspraak op de voorlopige voorziening de gemeente de opdracht gegeven opnieuw beslissing op bezwaar te nemen, rekening houdend met de uitspraak van de Rechtbank. Vandaag is door het college uitgesproken alsnog de vergunning te gaan verlenen voor de realisatie van de supermarkt aan de Nieuwstraat 95 te Budel. De vergunning is nog niet verleend, maar dit zal uiterlijk op 4 april geschieden, conform de opdracht van de Raad van State. Aan de vergunning zullen voorwaarden gesteld worden. Tegen de verleende vergunning staat beroep open voor belanghebbenden. Ten aanzien van de bodemprocedure (procedure waarin het geschil definitief beslecht wordt) is nog geen uitspraak gedaan door de Raad van State.

Meer informatie

Het college heeft een raadsinformatiebrief over dit onderwerp gezonden aan de gemeenteraad. Deze brief is voor iedereen in te zien via het raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl/raadsinformatie.