Begroting Cranendonck 2020: financiële positie blijft aandacht vragen

Begroting Cranendonck 2020: financiële positie blijft aandacht vragen

Op 29 oktober 2019 bespreekt de raadscommissie het voorstel voor de begroting 2020 - 2023 van de gemeente Cranendonck in haar vergadering. De resultaten zijn in lijn met de kadernota 2020 waarin, vanwege de financiële positie, ambities zijn bijgesteld en bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen. Hiermee heeft het gemeentebestuur keuzes gemaakt en stappen gezet om de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren weer met elkaar in balans te brengen. Echter de financiële positie van de gemeente blijft aandacht vragen.  Zo zijn er onzekerheden over inkomsten van het Rijk en nieuwe wettelijke ontwikkelingen zoals bv de Omgevingswet. De hoge ambities van de raad in haar raadsprogramma ‘Samen doen!’ op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of toezicht en handhaving kan nog leiden tot andere keuzes. 

De begroting 2020 - 2023 is gebaseerd op het raadsprogramma 2019 - 2023 ‘Samen doen!’, de kadernota 2020 en de bij de begroting 2019 vastgestelde speerpunten: financiële beheersbaarheid sociale domein, integrale aanpak duurzaamheid, integrale aanpak toezicht en handhaving en doorontwikkeling burgerparticipatie als rode draad bij alle ontwikkelingen.

Voldoet aan eis provincie

De begroting in 2020 en 2021 sluit met een tekort van respectievelijk € 980.000 en € 737.000. Dit vangt de gemeente op door inzet van haar reserves. In 2022 en 2023 is de begroting sluitend. Hiermee voldoet de gemeente Cranendonck aan de eis van de Provincie Noord-Brabant als financieel toezichthouder.

Gemaakte keuzes verwerkt

Keuzes die uit de kadernota 2020 in deze begroting verwerkt zijn, zijn onder andere: het temporiseren van de uitvoering van een aantal projecten (o.a. Buitenkans, economische visie), minder wegen aanleggen, het verhogen van de toeristenbelasting en het heroverwegen van deelname aan de samenwerking Keyport.

Nog veel ambitie

Ondanks de forse bezuinigingsmaatregelen zijn er in de begroting budgetten beschikbaar voor diverse projecten. De plannen met betrekking tot de gemeenschapshuizen kunnen opgepakt worden, de uitvoering van de centrumvisie in Maarheeze is inmiddels gestart en ook voor de planvorming voor het centrumplan Budel zijn de voorbereidingen getroffen. Ook worden de resultaten van het project Economische visie steeds zichtbaarder door een goede samenwerking met de ondernemers.

Speerpunten op hoofdlijnen

Integrale aanpak duurzaamheid: in 2020 gaan we starten met de uitvoering van de duurzaamheidsnota. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Regionale Energie Strategie (RES). Er is een hoge ambitie voor duurzaamheid en er worden vanuit het Rijk doelen gesteld die veel inzet vragen. Daarbij is het nog onduidelijk welke middelen het Rijk hiervoor beschikbaar gaat stellen. In deze begroting zijn beperkte middelen opgenomen om doestelling te realiseren.

Sociaal domein: We hebben grote stappen gezet in het financieel beheersbaar maken van het sociaal domein. Er is geïnvesteerd in data-analyse waardoor we meer zicht hebben op de uitgaven in het sociaal domein en meer grip hebben gekregen op de uitgaven en de relatie met de aanbieders van zorg. In nauwe samenwerking met de raad is een monitor sociaal domein opgesteld. Nu gaan we, samen met onze inwoners, verder werken aan het invulling geven aan de doelstellingen in het sociaal domein. Daarbij rekening houdend met de kaders van minder beschikbare middelen, dus een stapje terug doen en de onzekerheid over de middelen vanuit het Rijk.

Integrale aanpak toezicht en handhaving: er is een integraal omgevingsbeleidsplan opgesteld waarbij er naast de wettelijke onderdelen als illegaal bouwen ook aandacht is voor adrescontroles, milieu enz. Toezicht en handhaving gaat integraler werken.

Doorontwikkeling burgerparticipatie als rode draad bij alle ontwikkelingen: de afgelopen jaren is burgerparticipatie steeds meer een onderdeel van ons dagelijks werk geworden, we zijn toe aan het nemen van een volgende stap. Dit doen we samen met inwoners, partnerorganisaties, bestuur en gemeentelijke organisatie. Het doel is om te transformeren naar een participerende overheid, waarbij de raad de kaders vaststelt en regie en eigenaarschap steeds meer bij de inwoners komt te liggen.

Nog uitdagingen op komst

Er spelen diverse (landelijke) ontwikkelingen die nog niet volledig financieel verwerkt zijn in deze begroting omdat er onduidelijkheid is over de budgetten. Het gaat onder andere om duurzaamheid, invoering van de Omgevingswet, integrale handhaving, meerjarige onderhoudsplannen en sportaccommodaties. We zijn nog in afwachting van de budgetten die we denken te krijgen van het Rijk.

Openbare bijeenkomst

Op 29 oktober 2019 vindt de behandeling in de raadscommissie plaats. Op 12 november 2019 staat de begroting 2020 ter besluitvorming op de raadsagenda. Belangstellenden zijn bij deze besprekingen van harte welkom.