In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Zonneparken

Zonneparken

De gemeenteraad van Cranendonck is het eens met de afspraken die het college op papier heeft gezet rondom de opwek van zonne-energie. De gemeente wil haar steentje bijdragen aan het leveren van alternatieve energie, maar stelt wel een maximum aan het aantal hectare dat hiervoor ingezet mag worden. De opbrengsten uit zonneparken moeten bovendien voor 50% terug naar de maatschappij.

Ruimte voor zonneparken

In de regio wordt samengewerkt om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente Cranendonck ziet dat er op korte termijn actie nodig is en heeft daarom een visie op de inzet van zonne-energie gemaakt. Daardoor wordt duidelijk onder welke voorwaarden zonneparken toegestaan zijn. 

Een van de voorwaarden is dat het maximaal aantal hectare voor zonneparken beperkt is tot 83 hectare. Zonneparken zijn bovendien uitgesloten in Natuur Netwerk Brabant gebieden, Natura-2000 gebieden en andere gebieden met hoge natuur- of historische waarden. 

Met deze visie op zon kan de gemeente een nieuwe stap zetten in het werken aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en ervaring opdoen met dergelijke projecten in onze gemeente. De toekomst brengt vast en zeker nieuwe technieken en innovatieve ontwikkelingen met zich mee, en door nu ruimte te houden kunnen we op het juiste moment bijsturen en verder investeren in de toekomst”.

Samen met de regio

Het gemeentelijke beleid staat niet op zichzelf. De hele regio Zuidoost-Brabant is aan de slag in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). 30 regio’s in Nederland gaan gezamenlijk invullen hoe en waar er duurzame energie en warmte opgewekt moeten worden. De 21 gemeentes in de Metropoolregio Eindhoven bekijken momenteel welk ‘bod’ er gedaan kan worden. In dit bod staat hoeveel duurzame energieopwek de regio voor 2030 wil realiseren. Besluitvorming over de Concept-RES wordt nog dit jaar gedaan door het College.

Maatschappelijke meerwaarde

Voor de gebieden die over blijven geldt een afwegingskader waarbij onder andere wordt gekeken naar ruimtelijke kwaliteit, de maatschappelijke meerwaarde van de ontwikkeling en de inpasbaarheid van de ontwikkeling in de omgeving. Daarnaast moet 50 procent van een zonnepark ‘eigendom’ zijn van de lokale omgeving. Een mogelijkheid is dat buurtbewoners mede-eigenaar worden van een zonnepark. Of dat een deel van de winst wordt geïnvesteerd in buurtprojecten. Ook kan gedacht worden aan samenwerking met lokale energiecoöperaties of door het gebruik van een postcoderoosregeling of andere vormen van lokale participatie.

Met de tijd mee

Omdat de ontwikkeling van grootschalige zonneparken in de gemeente Cranendonck (en in de rest van Nederland) relatief nieuw is, wordt het beleid twee jaar na vaststelling geëvalueerd. Op dat moment wordt ook bekeken of er bijstelling moet plaatsvinden vanwege ontwikkelingen vanuit de Regionale Energie Strategie (RES).

Informatieavond

Op 9 december jl. is er een informatieavond gehouden waarin het zonneparkenbeleid nader is toegelicht en ontwikkelaars van zonneparken zich kort hebben voorgesteld. De presentatie van die avond en een overzicht van de gestelde vragen is onderaan deze pagina terug te vinden.


Lees hier de de volledige Visie Zonneparken