Veel gestelde vragen Duurzaam Industriepark Cranendonck

Veel gestelde vragen Duurzaam Industriepark Cranendonck

Een vraag over het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck? Wellicht vind je hieronder al het antwoord op je vraag:

Wat is het verschil tussen de bestemming ‘Bedrijventerrein – 1’ en ‘Bedrijventerrein – 2’?

‘Bedrijventerrein – 1’ betreft het nieuwe bedrijventerrein. ‘Bedrijventerrein – 2’ is uitsluitend bedoeld voor zonnepanelen. Omdat we te maken hebben met bedrijfsmatig geëxploiteerde zonnepanelen, heeft het toch een bestemming gekregen als ‘Bedrijventerrein’.

Zijn er binnen de bestemming  ‘Bedrijventerrein – 2’ gebouwen toegestaan?

Geen gebouwen voor bedrijven, uitsluitend ondergeschikte bebouwing ten behoeve van de zonnepanelen.

Wat betekenen die vlekken met kruisjes bij WRA op de functiekaart?

Dat is de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. Voor het hele terrein heeft een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De aangegeven ‘vlekken’ zijn de gebieden die nog verder onderzocht moeten worden voordat kan worden gebouwd.

Hoe zit het met de zonering, waar wordt welk bedrijf gepositioneerd op het terrein in relatie tot veiligheidsvraagstukken.

De Veiligheidsregio is voor vergunningverlening en bestemmingsplanprocedures een wettelijk adviseur van de gemeente. De veiligheidsregio geeft advies over hoe de kans op risico’s verkleind kan worden en hoe de effecten beperkt kunnen worden. Een zonering op het bedrijventerrein helpt zeker bij het beperken van de effecten op de omgeving. De zonering bepaalt mede welk type bedrijf op welke locatie zich kan vestigen. Voldoende afstand betekent veiligheid.

Hoe zit het met het toezicht?

Behalve dat de Veiligheidsregio adviseert, houdt zij samen met de Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voormalige arbeidsinspectie) en eventueel het Waterschap toezicht bij de bedrijven die onder de reikwijdte van het Besluit Risico’s en Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015) vallen.

Kan de brandweer van Nyrstar dit aan of komt er een nieuwe brandweerkazerne? Is er een regionaal dekkingsplan, kan er interregionale bijstand worden verleend?

Er is een regionaal dekkingsplan. Dit plan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. In dit plan zijn de uitgangspunten vastgelegd waaraan de basis brandweerzorg moet voldoen. Opkomsttijden en locaties van brandweerkazernes maken daar een belangrijk deel van uit.

Werkt de brandweer interregionaal samen?

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost werkt samen met Veiligheidsregio Limburg-Noord en de brandweer van de Provincie Antwerpen (Belgie). Zij wisselen periodiek informatie uit en oefenen samen. Als de Veiligheidsregio hulp nodig heeft om een calamiteit te bestrijden, kan zij bijstand vragen bij haar buren.

Hoe zit het met opkomsttijden van ambulances?

Het ambulance vervoer (RAV Brabant-Zuidoost) binnen Zuidoost-Brabant is belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost. De GGD werkt met een dynamisch ambulancemanagement. Dit wil zeggen dat de meldkamer de ambulances (vrije eenheden) op zo’n manier over het verzorgingsgebied spreidt dat ze de maximale dekking garandeert. In de regio kent de GGD een viertal opkomstlocaties van waaruit het personeel opkomt en meerdere voorwaardescheppende locaties (VWS), waarvan Maarheeze er een is. De VWS-locaties worden gebruikt om de dekking over het verzorgingsgebied zo goed als mogelijk te organiseren. In de praktijk kan het voorkomen dat ambulances vanuit de opkomstlocatie Valkenswaard, Eersel, Eindhoven en Helmond ambulancezorg leveren in Cranendonck. Dit betreft allemaal eenheden van de RAV Brabant-Zuidoost. Tegelijkertijd kan de meldkamer, bij krapte, er ook voor kiezen om een eenheid uit de buurregio te alarmeren. In de praktijk zal dit in Budel-Dorplein minder vaak voorkomen omdat de dichtstbijzijnde ambulancepost van de RAV Limburg-Noord (post Weert) vaak een langere aanrijtijd kent dan onze eenheden.

Hoe zit het met volksgezondheid, waar is de GGD als veiligheidspartner?

De GGD heeft eerder geadviseerd ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan. De gemeente gaat de GGD opnieuw advies vragen op basis van het voorliggende plan.

Hoe kan de duurzaamheid gewaarborgd worden?

We borgen de duurzaamheid door middel van regels in het bestemmingsplan en door middel van het oprichten van een toewijzingscommissie die de bedrijven gaat beoordelen die zich op DIC willen vestigen.

Kan de terinzagelegging van het bestemmingsplan ná de vakantieperiode?

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in september (dus ná de zomervakantie)  ter inzage gelegd worden. Zodra de  precieze datum van de terinzagelegging bekend is, communiceren wij dit via de gebruikelijke kanalen.

Hoe kan ik op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom DIC?

Als u informatie over DIC wilt ontvangen, dan kunt u zich opgeven via info@cranendonck.nl met het onderwerp ‘Informatie DIC’. 

Andere vragen? Stuur ze naar info@cranendonck.nl met het onderwerp 'Een vraag over DIC'.