Centrumvisie Maarheeze/herinrichting Stationsstraat

Centrumvisie Maarheeze/herinrichting Stationsstraat

De Centrumvisie Maarheeze is in september 2015 vastgesteld . Een visie waarin de gedachten, wensen en doelen zijn verwoord, en die bijdraagt aan het versterken van de leefbaarheid in Maarheeze voor de komende 10 jaar. De visie moet er toe leiden dat in Maarheeze meer samenhang ontstaat, het dorp sfeervoller wordt en er meer kansen ontstaan voor bestaande en nieuwe ondernemers.

Het doel is een aantrekkelijk en levendig hart voor het dorp, goede voorzieningen binnen handbereik (voor jong en oud) en een vanzelfsprekende ontmoetingsplek voor de inwoners van Maarheeze en haar bezoekers.

Wensen van de belanghebbenden en het resultaat van de overleggen met de klankbordgroep zijn meegenomen in de visie die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

“Het vertrekpunt van de visie is het verbeteren van de leefbaarheid door het brengen van sfeer, het versterken van samenhang en het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat.”

Een verbindend dorpslint

De voornaamste opgave is het herstellen van het dorpse karakter van het oude bebouwingslint en het terugbrengen van de sfeer en samenhang. De uitstraling van de Stationsstraat moet aansluiten bij de functie als ruggengraat van dorp, hier presenteert Maarheeze zich aan haar bewoners én bezoekers. Een groen dorpslint met een aaneenschakeling van dorpse plekjes, woningen en voorzieningen. Soms rustig, soms levendig en bedrijvig. Om dit te bereiken wordt ingezet op een integrale herinrichting van de openbare ruimte.

Door het doorgaand autoverkeer via onder andere de Sterkselseweg om te leiden, ontstaat in de Stationsweg de mogelijkheid om de rijbaan iets te versmallen, meer ruimte voor fiets en voetganger te creëren, groen toe te voegen, een aantrekkelijke verharding te kiezen en daarmee de uitstraling te verbeteren. Door het toepassen van een duurzame bestrating krijgt de Stationsstraat het karakter van een échte dorpsstraat en wordt het bij uitstek een plek om te verblijven en elkaar te ontmoeten. 

“aantrekkelijke, recreatieve route en een hoogwaardige verblijfsruimte.” 

Plattegrond Herinrichting Stationsstraat Maarheeze

Uitvoeringsprogramma

Om de doelen uit de visie te bereiken is – in samenspraak met de klankbordgroep en inwoners en ondernemers een uitvoeringsprogramma inclusief prioritering opgesteld. In september 2016 is een burgeravond gehouden over de doorvertaling van de centrumvisie in concrete projecten. Zo’n 30 inwoners, leden van de dorpsraad en klankbordgroep hebben op die avond gediscussieerd over de ‘volgende stap’.

Uit het doorlopen traject blijkt nadrukkelijk, dat de aanpak van de Stationsstraat als belangrijkste fysieke ingreep wordt gezien en dat scenario 3 uit de centrumvisie het voorkeursscenario is. Deze keuze is mede gebaseerd op het categoriseringsplan wegen waarin de Stationsstraat deels als 30 km zone wordt aangewezen. Binnen dit scenario kunnen diverse keuzes gemaakt worden ten aanzien van de grote van de ingreep (gedeeltelijke of volledige vernieuwing), de bestrating en het groen.

Het uitvoeringsprogramma is in december 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

 “De opwaardering van het centrum is een gezamenlijke inspanning”

Actueel

Tijdens de goed bezochte derde informatieavond hebben vier sprekers verschillende onderwerpen toegelicht. De presentatie staat hieronder als document bij "meer informatie". 

Meer informatie