Buitenkans!

Buitenkans!

Logo buitenkans

Dit project is inmiddels afgerond 

Wat een Buitenkans!

Het buitengebied van de gemeente Cranendonck maakt een ingrijpende verandering door. De eens zo nadrukkelijk aanwezige agrarische sector staat al jarenlang onder grote druk. Hierdoor zoeken onze agrariërs naar nieuwe vormen binnen hun bedrijfsvoering om een betere aansluiting te krijgen bij de huidige marktvraag. Biologisch en duurzaam ondernemen bieden zo’n alternatieve invulling. Andere ondernemers verruimen hun bedrijf met activiteiten op het gebied van recreatie of zorg. Dergelijke verbredingen zijn niet voor alle ondernemers een oplossing. En wanneer er onvoldoende bronnen van inkomsten voorhanden zijn, komt de noodzaak tot stopzetten van het bedrijf in zicht. We zien daarom steeds meer leegstaande, onbenutte, gebouwen in het Cranendonckse buitengebied. Voorkomen moet worden dat deze locaties verder verpauperen aangezien dat ten koste gaat van ons landschap, de gezondheid en de sociale veiligheid. Denk bij dat laatste aan het aantrekken van criminaliteit.

Buitenkans! Denk mee over de toekomst

Onder de noemer ‘Buitenkans! Een perspectief voor de toekomst.’ geven we u, samen met alle andere inwoners, ondernemers en organisaties in Cranendonck, de gelegenheid om mee te denken over de toekomst van het buitengebied. Zo willen we als gemeente in kaart brengen welke wensen, ideeën of bezwaren er bij u leven. Het tegengaan van leegstand van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen vormt daarbij een belangrijk thema. Door deze gebouwen een nieuwe functie te geven, kan leegstand deels worden opgelost. Maar wat vindt u daarbij passend in het buitengebied? Welk alternatief zou voor u uitkomst bieden? In welke omvang acht u dit acceptabel? Welke randvoorwaarden zouden daarbij gesteld moeten worden?

Uw inbreng nemen we mee in het formuleren van het toekomstperspectief voor het buitengebied van Cranendonck. Daarmee blijft het buitengebied een gebied ván de Cranendonckers. Alle ideeën zijn welkom, of ze nu gaan over agrarische bedrijvigheid, duurzaamheid, nieuwe energiebronnen, woon- of zorgvoorzieningen ‘in het groen’, recreatiemogelijkheden of andere economische activiteiten. Niet alle wensen kunnen worden ingewilligd, maar elke uitgesproken behoefte helpt de gemeente wél om een beeld te krijgen van wat er leeft en speelt. Zo willen we komen tot een toekomstperspectief waarvan we met elkaar de gewenste ontwikkelmogelijkheden in het buitengebied in beeld hebben gebracht.

Ophalen ideeën op stoom

Een jaar na de start van Buitenkans! is de inventarisatie van wensen, ideeën en bezwaren goed op stoom gekomen. In 2jaar tijd vonden ruim 200 individuele keukentafelgesprekken plaats, onder meer met veehouders die vanwege de ITV (Intensivering Toezicht Veehouderijen)-controles ook al bezoek kregen van milieu-inspecteurs. De gemeente nam de gelegenheid te baat om het met de veehouders ook over hun toekomst in het buitengebied te hebben. Verder voert de gemeente een actief VAB-beleid. Dat heeft ertoe geleid dat behoorlijk wat Cranendonckse eigenaren van VAB's (Vrijgekomen/vrijkomende Agrarische Bedrijfslocaties) een voucher aanvroegen via subsidieregeling VABIMPULS. Daarmee onderzoeken ze onder deskundige begeleiding de toekomstkansen van hun locatie waar nog agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig zijn. 

De opgehaalde informatie is gebruikt om een ontwikkelperspectief voor het buitengebied op te stellen. Dit ontwikkelperspectief geeft op hoofdlijnen aan welke kant de gemeente op wil met het buitengebied: welke ruimte voor nieuwe ontwikkelingen kan worden geboden en welke voorwaarden dienen daarbij te worden afgewogen. Op 24 april werden de contouren van het ontwikkelperspectief tijdens een inloopavond toegelicht. Op 27 augustus 2019 zal het perspectief aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.


Meer informatie

Wilt u meer weten over ‘Buitenkans! Een perspectief voor de toekomst.’? Neem dan contact op met de projectgroep Buitenkans! van de gemeente Cranendonck:

E-mail buitenkans@cranendonck.nl   
Telefoon     Marijke Vortman 0495-43 12 71
Martijn van Gessel 06-55 88 22 17


Reageren Ontwikkelperspectief Buitengebied

Op 24 april 2019 vond de presentatie plaats van de eerste aanzet van het ontwikkelperspectief voor ons buitengebied. We horen graag wat u ervan vindt. Uw reactie kunt u eenvoudig online geven.

Reactie ontwikkelperspectief  


Nieuwsbrief

Vanuit het project Buitenkans! worden zowel digitale nieuwsbrieven als gedrukte nieuwsbrieven verspreid. De digitale nieuwsbrief bevat actuele informatie over Buitenkans! en verschijnt minimaal eenmaal per maand. Ook deze nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan aan door uw e-mailadres in te vullen.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief

Papieren nieuwsbrief ontvangen?

De gedrukte nieuwsbrief verschijnt minder frequent en bevat artikelen op hoofdlijnen en mijlpalen van Buitenkans! Deze nieuwsbrief sturen we u per post. Wilt u deze papieren nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via:

Meld u hier aan voor de papieren nieuwsbrief


Documenten

Archief