Goederenvervoer traject Hamont-Weert

Goederenvervoer traject Hamont-Weert

Vanaf begin 2018 rijden er op het spoor tussen Hamont, Budel en Weert goederentreinen van Lineas. De beheerder van het spoor waar de treinen over rijden is ProRail. Op deze pagina staan veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen

Welke stoffen worden er vervoerd over het spoor?

De gemeente is niet exact op de hoogte welke stoffen worden vervoerd. In wet- en regelgeving is vastgelegd welke gevaarlijke stoffen over het Nederlandse spoor vervoerd mogen worden. Wel is bij de gemeente bekend dat een aantal stoffen die vervoerd worden op het traject Budel – Weert, vallen onder het Basisnet. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor ieder traject waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, is in de wet Basisnet een ‘risicoplafond’ vastgesteld. Dat geldt ook voor het traject Budel – Weert.

Per kwartaal worden de realisatiecijfers van het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd op de website: https://ww.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/basisnet-0/spoor/. Het traject Budel – Weert heeft hierin trajectnummer 320. Jaarlijks worden door het Ministerie van IenW per traject getoetst of de risico’s binnen de risicoplafonds zijn gebleven. U kunt ook op bovenstaande website kijken als u meer informatie wilt hebben over het Basisnet en hoe het werkt.

Welke risico’s zitten er aan het goederenvervoer over spoor?

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee. Om ongelukken te voorkomen moet het vervoer van gevaarlijke stoffen aan eisen voldoen. Er geldt nationale en internationale wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit zorgt ervoor dat de kans op een ongeval en het vrijkomen van deze stoffen zo klein mogelijk is. Er bestaat wet- en regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

De regelgeving gaat onder andere over: de eigenschappen van de gevaarlijke stof, het voertuig, de lading, de belading van het voertuig, de verpakking, de documentatie en kennis en opleiding van de betrokken personen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de uitvoering van deze wetten en regels. Net als de politie kan de ILT waar nodig handhaven. Voor meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen zie onderstaande website: ttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/vervoer-van-gevaarlijke-stoffen-over-het-spoor

Welke veiligheidsmaatregelen worden op het spoor genomen om de veiligheid te verbeteren?

Om de veiligheid te waarborgen, is het spoor in Nederland omgeven met strenge veiligheidsnormen en een veelheid aan maatregelen. Dit is vastgelegd in de spoorwegwet en de verdere uitwerkingen van deze wet. Dit zijn zowel normen en maatregelen voor de infrabeheerder (ProRail) als de gebruikers (vervoerders). Zie ook: https://www.prorail.nl/omwonenden/veiligheid-langs-het-spoor .

Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen op het traject Budel-Weert zijn onder meer dat treinen niet gelijktijdig van beiden kanten op het spoor rijden en dat de treinen niet harder dan 40 kilometer per uur rijden. De gemeente Cranendonck heeft eveneens extra vooraankondigingsborden geplaatst bij de spoorwegovergang bij de Heuvel.

Welke vervoerder rijdt er over het spoor tussen Hamont en Weert?

De vervoerder is Lineas en komt uit België. Lineas is een internationaal actief vervoersbedrijf op het spoor. Op deze spoorlijn (Hamont - Budel - Weert) vervoert Lineas spoortransporten van en naar haar opdrachtgevers in Chemelot.

Hoeveel treinen rijden er?

Prorail heeft eind december 2017 toestemming gegeven voor 10 treinbewegingen in de week. Lineas heeft echter aangegeven voorlopig op 6 treinbewegingen in de week te blijven. Een treinbeweging is één trein die van A naar B rijdt.

Mocht een vervoerder met meer treinen willen gaan rijden dan moeten ze hier wederom toestemming aan Prorail voor vragen.