Voorontwerpbestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’

Dit item is verlopen op 08-07-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat gedurende een termijn van 6 weken ingaande op vrijdag 26 mei 2017 (tot en met 7 juli 2017) het voorontwerpbestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBSG8001-VO01. Het voorontwerpbestemmingsplan betreft een actualisatie van verschillende bestemmingsplannen binnen de kernen Budel-Schoot en Gastel. Dit doen we omdat een bestemmingsplan volgens de wet (Wet ruimtelijke ordening) eens in de tien jaar geactualiseerd moet worden.

Reacties

Op het voorontwerpbestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Waarvoor een reactie indienen?

In een bestemmingplan is vastgelegd hoe een perceel gebruikt mag worden en of er gebouwd mag worden. De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van welke bestemming panden moeten krijgen. Denk hierbij aan bedrijfs- of winkelbestemming of wonen. Maar ook is er gekeken naar of een pand een cultuurhistorische waarde heeft. Heeft u hier een aanvulling op, of bent u het niet eens bent met de mogelijkheden van een perceel of gebouw, dan kunt u daar een inspraakreactie voor indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Hierbij dient u aan te geven waarom het anders opgenomen moet worden in het bestemmingsplan.

Inloopmomenten

Op dinsdag 6 juni van 15.00 tot 19.00 uur en vrijdag 9 juni van 9.00 tot 15.00 uur kunt u in het gemeentehuis terecht met uw vragen. U kunt voor beide momenten vooraf een tijdstip reserveren via telefoonnummer 14-0495. Ook kunt u zonder afspraak binnen lopen.