Voorbereidingsbesluit wonen

Voorbereidingsbesluit wonen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 17 september 2019 een voorbereidingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft genomen een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gehele grondgebied van de gemeente Cranendonck, uitgezonderd de gronden die behoren tot het plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld op 8 december 2009).

Het voorbereidingsbesluit wonen is genomen teneinde te voorkomen dat woningen zonder vergunning gebruikt kunnen worden voor kamergewijze bewoning. U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.1706.VOBB8003-VOBB.

De gemeente Cranendonck heeft niet de intentie kamergewijze bewoning te verbieden. Zij wil grip op het kamergewijze van woningen. Het instellen van een voorbereidingsbesluit betreft een voorbereidingshandeling om binnen één jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, waarin de visie van de gemeenteraad met betrekking tot flexwonen expliciet wordt verwerkt. Tot die tijd is het wijzigen van gebruik als kamerverhuur slechts mogelijk met een omgevingsvergunning.

Het besluit treedt in werking op dinsdag 24 september 2019. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld.