In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14-0495. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Voorbereidingsbesluit Supermarkten 2020

Voorbereidingsbesluit Supermarkten 2020

Dit item is verlopen op 30-10-2020.

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 september 2020 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen.

Besluitgebied

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied bestaande uit de volgende kadastrale percelen:

  • BDL02 sectie C nummers 3271 en 2074;
  • BDL02 sectie C nummer 2827;
  • BDL02 sectie F nummer 5092 en 5093;
  • BDL02 sectie A nummers 2942 2872 en 2883;
  • BDL02 sectie C nummer 2383;

één en ander zoals aangeduid op de verbeelding met IMRO-code: NL.IMRO.1706.VOBB8004-VOBB, zoals ter inzage is gelegd.

Verbod op gebruiksveranderingen

Op grond van het voorbereidingsbesluit is het, conform artikel 3.7, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, verboden om het feitelijk gebruik van bouwwerken en/of gronden in het besluitgebied te wijzigen ten behoeve van het verplaatsen en/of nieuwvestigen van supermarkten.

Inwerkingtreding en werkingsduur

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 18 september 2020 en heeft een werkingsduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding. Het besluit vervalt indien niet binnen één jaar na het besluit een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.

Ter inzage legging voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende tekeningen ligt met ingang van 17 september 2020 ter inzage op het gemeentehuis van Cranendonck, Capucijnerplein 1 in Budel. Het voorbereidingsbesluit en de tekeningen zijn ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.1706.VOBB8004-VOBB.

Rechtsmiddelen

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht juncto bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) geen bezwaar en/of beroep mogelijk.