Voorbereidingsbesluit Coördinatieregeling Jumbo Budel

Voorbereidingsbesluit Coördinatieregeling Jumbo Budel

Dit item is verlopen op 16-11-2018.

De gemeente Cranendonck maakt op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan en de in te dienen omgevingsvergunningen voor de realisatie van ca. 1800m2 bvo full-service supermarkt, incl. 7 vrije sector huurappartementen, bijbehorende parkeerplaats (95 á 100 plaatsen) en een openbaar park aan de Dr. Anton Mathijsenstraat, 9, 9a, 9b & 11 en de Willem II Straat 1D, 1E en 1F te Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie F, 5223, 4133, 5096 en 3428.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de omgevingsvergunning voor de realisatie van deze supermarkt gelijk op te laten lopen met de procedure voor het (hierop betrekking hebbende) bestemmingsplan. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden hiermee gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit voor het vaststellen van het bestemmingsplan wordt genomen door de gemeenteraad. Het besluit over de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Tegen de vaststelling van de besluiten kan tegen die tijd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook dit beroep gaat om één gecombineerde procedure.

Procedure

Deze kennisgeving is een vooraankondiging waarop niet kan worden gereageerd. Tegen het besluit tot toepassing van de coördinatieregeling staat op grond van artikel 8:5, bijlage 2, hoofdstuk 1, van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep open. Ook liggen nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen verder in de procedure worden gegeven. De kennisgevingen van de terinzagelegging hiervan worden gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgevingen wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.