Verzoek herbegrenzing aanduiding “beperkingen veehouderij” Verordening Ruimte Nieuwedijk 37 te Budel

Verzoek herbegrenzing aanduiding “beperkingen veehouderij” Verordening Ruimte Nieuwedijk 37 te Budel

Dit item is verlopen op 30-05-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat voor het realiseren van een nieuwe bedrijfsopzet van de pluimveehouderij aan de Nieuwedijk 37 te Budel, op basis van artikel 25.2 lid 1 juncto 38.5 lid 2 van de Verordening Ruimte 2014, een verzoek wordt ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het wijzigen van de begrenzing van de aanduiding “beperkingen veehouderij” voor zover deze over het bedoelde perceel is gelegen.

Het voornemen tot indienen van een verzoek tot herbegrenzing loopt vooruit op een (binnenplanse) omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen waardoor publicatie volgens de technische digitaliseringsvereisten noodzakelijk is.

Ter inzage

Het voornemen tot indienen van een verzoek tot herbegrenzing ligt met ingang van 1 mei t/m 29 mei 2019 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het voornemen is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.ROBG3059-ONT1.

Inspraakreacties

Tegen het voornemen tot indienen van een verzoek tot herbegrenzing kan gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling (bij de publieksbalie van het gemeentehuis) een inspraakreactie naar voren worden gebracht. Inspraakreacties richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Voor vragen kunt u zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.