Verleende vergunning Wet explosieven voor civiel gebruik

Verleende vergunning Wet explosieven voor civiel gebruik

Dit item is verlopen op 25-06-2021.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning Wet explosieven voor civiel gebruik verleend aan Explosive Schockwave Solutions B.V voor het overbrengen en toepassen van explosieven voor het reinigen van industriĆ«le ketels binnen de inrichting Nyrstar Budel B.V., Hoofdstraat 1, 6024 AA te Budel-Dorplein.

In artikel 10 van de Wet explosieven civiel gebruik is bepaald dat het verboden is aan te vangen met de overbrenging van explosieven, zonder dat aan de verkrijger van deze explosieven daartoe vergunning is verleend. Op grond van artikel 11 van deze wet, dient de vergunning te worden aangevraagd door de verkrijger van de over te brengen explosieven bij de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de overbrenging eindigt. Ingevolge het tweede lid van artikel 11, dienen burgemeester en wethouders te onderzoeken of voor de overbrenging specifieke beveiligingseisen gelden of nodig zijn en of degene voor wie de explosieven bestemd zijn, houder is van een erkenning als bedoeld in artikel 17.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 mei 2021 tot en met 19 juni 2021 ter inzage bij de gemeente Cranendonck. Maak voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis eerst een afspraak. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer H. Verhoeven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0369.

Heeft u direct belang bij dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk een bezwaarschift hiertegen indienen. Uw gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 2090, 6020 AB Budel.

In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.