Verleende vergunning en verklaring van geen bedenkingen Koenraadtweg 22 Maarheeze

Verleende vergunning en verklaring van geen bedenkingen Koenraadtweg 22 Maarheeze

Dit item is verlopen op 27-09-2017.

Het college maakt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat met ingang van donderdag 17 augustus, voor de periode van zes weken (t/m 27 september), een verklaring van geen bedenkingen en een omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage ligt bij het gemeentehuis, voor het realiseren van de gewijzigde herbouw van de woning aan de Koenraadtweg 22 in Maarheeze. De stukken zijn te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.OVMHZ5017-VAS1.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Oost-Brabant via bovenstaande adresgegevens.

De aanvragen worden behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 26 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot 6 weken na de ter inzage legging schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken verkregen worden. Hierbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak. (tel. 0495-431222).
Op de beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.