Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen

Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen

Dit item is verlopen op 15-09-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maakt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat met ingang van donderdag 16 augustus 2018 gedurende zes weken een omgevingsvergunning met een verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken ter inzag ligt voor het bouwen van een stal, gelegen op het perceel Rijksweg 5 in Budel, Sectie K, nummer 931. 

Beroep 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de beschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan volgens de Algemene wet bestuursrecht tot beroep instellen bij de Rechtbank. Volgens artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Als tijdens de beroepstermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ook een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden.

Indien gedurende de bezwarentermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.