Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Ruilverkavelingsweg 25 Budel

Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Ruilverkavelingsweg 25 Budel

Dit item is verlopen op 14-06-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maakt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van donderdag 3 mei 2018 gedurende zes weken een verklaring van geen bedenkingen en een omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor het oprichten van een landbouwstalling, gelegen op het perceel Ruilverkavelingsweg 25 in Budel kadastraal bekend als Gemeente Budel, Sectie K, nummer 207, ter inzage ligt. De landbouwstalling wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan, aangezien de landbouwstalling gedeeltelijk geprojecteerd is buiten de daarvoor in het bestemmingsplan opgenomen aanduiding.

De stukken zijn vanaf donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel in te zien. De stukken zijn ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.OVBG3060-VAS1.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden.

Indien gedurende de bezwarentermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.