Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Havenweg 3a Budel-Dorplein

Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Havenweg 3a Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 07-02-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maakt, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor de nieuwbouw van op- en overslaghallen aan de Havenweg 3a in Budel-Dorplein, kadastraal bekend als Gemeente Budel, Sectie G, nummers1468 en 1470. De nieuwbouw wijkt af van het toegestane bebouwingspercentage in het bestemmingsplan.

De aanvraag, het besluit omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 27 december 2018 tot en met woensdag 6 februari 2019 ter inzage. De stukken zijn te raadplegen op www.cranendonck.nl/dorplein. Tevens zijn de stukken te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.OVBDO1009-VAS1 

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Ga voor meer informatie en de stukken naar www.cranendonck.nl/dorplein