Verkeersbesluit parkeerverbod Hoortweg Budel Dorplein

Verkeersbesluit parkeerverbod Hoortweg Budel Dorplein

Dit item is verlopen op 26-08-2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juni 2017 besloten tot een eenzijdig parkeerverbod aan de Hoortweg in Budel Dorplein.

Met ingang van 13 juli is het besluit bekend in de Staatscourant en kunnen belanghebbende het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of hieronder op deze pagina. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken (tot 26 augustus) - kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Een beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met de verandering die wij voorstellen? Het is mogelijk om een beroepschrift in te dienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Dit doet u bij de rechtbank, sector bestuursrecht, te ’s-Hertogenbosch. U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn (voor 26 augustus). Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat tenminste het volgende bevat:

  • uw naam en het adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;
  • waarom u het beroepschrift indient.

Bewaar een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Daar kan naar gevraagd worden.