Verkeersbesluit parkeerverbod Budel-Dorplein

Verkeersbesluit parkeerverbod Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 06-01-2016.

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck; gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht; maakt bekend: dat het college op 10 november 2015 heeft besloten om tussen de inrit van de Sint Barbaraweg 94 en de versmalling een parkeerverbod middels een gele belijning in te stellen.

Vanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbende het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken - kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kan men een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij voorstellen? Het is mogelijk om een beroepschrift in te dienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Dit doet u bij de rechtbank, sector bestuursrecht, te ’s-Hertogenbosch.

Een beroepschrift indienen

U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:

uw naam en het adres;

de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;

een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;

waarom u het beroepschrift indient.

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.

Let op

Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit. Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep? Vraag dan een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter.