Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring en plaatsen fysieke afsluitingen voor alle motorvoertuigen bosgebied De Pan

Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring en plaatsen fysieke afsluitingen voor alle motorvoertuigen bosgebied De Pan

Verkeersbesluit 1375205D

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders op de onverharde wegen in het bosgebied De Pan door plaatsing van bord C12 uit het RVV1990 met onderbord “uitgezonderd terreineigenaren en -beheerders” en met onderbord “quads, trikes en (cross)motoren niet toegestaan” en door middel van het plaatsen van fysieke afsluitingen.

Publicatie

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 juni 2021 kunnen belanghebbenden binnen zes weken het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien op de website van de gemeente Cranendonck. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken - kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kan men een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij voorstellen? Dan kunt u binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Dit doet u door een brief te sturen naar Gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Uw bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te bevatten:

  • dagtekening;
  • het nummer van het verkeersbesluit;
  • omschrijving van het verkeersbesluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • een beschrijving van uw zienswijze;
  • uw naam en adres en
  • ondertekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking op dit besluit.

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om, naast het indienen van uw bezwaarschrift, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Dit kan wanneer een bezwaarschrift is ingediend en wanneer onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch op telefoonnummer 088-3621000.