Verkeersbesluit aanpak sluipverkeer A2

Verkeersbesluit aanpak sluipverkeer A2

Dit item is verlopen op 28-09-2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck; gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht; maakt bekend:
dat het college op 27 maart heeft besloten de pilot voor sluipverkeer A2 door middel van diverse gesloten verklaringen te verlengen en uit te breiden.

Vanaf  30 maart 2018 maken we het besluit bekend in de Staatscourant en kunnen belanghebbende het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken - kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kan men een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

U kunt reageren op het voorstel
Bent u het niet eens met de verandering die wij besluiten? Dan kunt u uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking.

Een bezwaar indienen?
Dan kan dit door binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Cranendonck. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van het besluit. Bij de President van de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch kan hiertoe een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.