Vergunningen en verklaringen van geen bedenkingen bouwhal carnavalswagens Soerendonk en Budel

Vergunningen en verklaringen van geen bedenkingen bouwhal carnavalswagens Soerendonk en Budel

Dit item is verlopen op 27-07-2017.

Het college van burgermeester en wethouders maakt bekend dat op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gedurende een termijn van zes weken ingaande op donderdag 15 juni 2017 (tot en met woensdag 26 juli 2017) de afgegeven verklaring van geen bedenkingen en de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor het oprichten van een bouwhal voor de bouw van carnavalswagens, gelegen op het perceel De Branten 15b in Soerendonk, voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Ook kunt u gedurende hetzelfde termijn de afgegeven verklaring van geen bedenkingen en de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken inzien voor het oprichten van een bouwhal voor de bouw van carnavalswagens, gelegen op het perceel Poelderstraat 4b Budel. Tevens zijn de stukken te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.OVBG3053-VAST (Soerendonk) en NL.IMRO.1706.OVBG3054-VAST (Budel).

Informatiemoment

Op 9 maart 2017 is een informatieavond gehouden. Iedereen kon zijn of haar vragen stellen over de bouwhallen en het gebruik daarvan. Voor diegenen die niet in de gelegenheid is geweest hierbij aanwezig te zijn organiseren wij een extra inloopmoment. Op maandag 19 juni 2017 kan iedereen tussen 17.00 en 18.00 uur met vragen terecht in het gemeentehuis.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De aanvragen worden behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 26 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot 6 weken na de ter inzage legging schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck worden ingebracht. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken verkregen worden. Hierbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunnen mondelinge zienswijzen ingediend worden op afspraak. (tel. 0495-431222).
Op de beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.