Vennenweg 8, 6026 RD Gastel

Vennenweg 8, 6026 RD Gastel

Dit item is verlopen op 16-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 03-12-2016
Einde bezwaartermijn: 03-12-2016
Datum beschikking: 28-10-2016

Kappen perenboom, OV 20162121

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden.

Indien gedurende de bezwarentermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.