In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Vaststelling wijzigingsplan “’t Winkel 16 te Soerendonk”

Vaststelling wijzigingsplan “’t Winkel 16 te Soerendonk”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 6 april 2021 het wijzigingsplan “’t Winkel 16 te Soerendonk” hebben vastgesteld. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 15 april 2021 tot en met 25 mei 2021 ligt het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende bijlagen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel.

Doel van het wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het omzetten van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

Inzage

Wij adviseren u het vastgestelde wijzigingsplan digitaal in te zien via Ruimtelijke Plannen (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.WPSRD6018-VAS1). Deze versie is juridisch bindend. Het wijzigingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting en kunt u ook online inzien via onze website. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Voor uw en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen rondom corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep

Tegen het besluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de voornoemde inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.
  • Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.