In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Vaststelling wijzigingsplan “Kop, De Beuk – De Berk, Budel”

Vaststelling wijzigingsplan “Kop, De Beuk – De Berk, Budel”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 9 februari 2021 het wijzigingsplan “Kop, De Beuk – De Berk, Budel” hebben vastgesteld.

Doel van het wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan maakt het realiseren van 6 appartementen en een entree met lift mogelijk.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan, de daarbij horende bijlagen en het collegebesluit liggen gedurende een termijn van 6 weken ter inzage, ingaande op 4 maart tot en met woensdag 14 april 2021.

Het plan is te raadplegen via Ruimtelijke Plannen (NL.IMRO.1706.WPBDL0044-VAS1). Wij adviseren u het wijzigingsplan digitaal in te zien. Deze versie is juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit wijzigingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14-0495.

Beroep tegen het wijzigingsplan

Tegen het besluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de voornoemde inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.