Vaststelling wijzigingsplan ‘Driebokstraat 12 te Budel’.

Vaststelling wijzigingsplan ‘Driebokstraat 12 te Budel’.

Dit item is verlopen op 06-06-2020.

In de collegevergadering van 14 april 2020 is het wijzigingsplan ‘Driebokstraat 12 te Budel’ ongewijzigd vastgesteld. Het betreft een verandering van bedrijfswoning op de bestemming agrarisch naar een ‘normale’ woning met de bestemming wonen inclusief statische opslag in 2 schuren op het achtererf.

Het vastgestelde wijzigingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.WPBG3065-VAS1).

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingplan vindt u door op de link te klikken.

Beroep
Tegen het besluit van het college van B&W tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken (van 23 april 2020 tot en met 3 juni 2020) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit wijzigingsplan).

Ter inzagelegging papieren exemplaar in verband met het coronavirus
Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaraar van het wijzigingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening  met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Ook
beperken of stellen we persoonlijk contact uit tot en met 28 april (op basis van de huidige inzichten). 

Wij adviseren u daarom het wijzigingsplan bij voorkeur digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl; deze versie is juridisch bindend. Als u hulp nodig heeft bij het digitaal raadplegen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar (Bram Daamen via b.daamen@cranendonck.nl of via 0495-431226 op werkdagen). 

Als u toch het papieren exemplaar wilt inzien, neem dan telefonisch contact op via 14-0495 of de behandelend ambtenaar.