Vaststelling wijzigingsplan “De Dijk 6 te Gastel”

Vaststelling wijzigingsplan “De Dijk 6 te Gastel”

Dit item is verlopen op 01-01-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het college in de collegevergadering van 12 november 2019 het wijzigingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan “De Dijk 6 te Gastel” ligt vanaf woensdag 20 november gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.WPGST4006-VAS1). Tevens is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk de bestemming te wijzigen van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ en ‘tuin’.

Wijziging

Het vastgestelde wijzigingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp wijzigingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn:

In de toelichting:

  • Toevoeging van oppervlakte van bebouwing;
  • Toevoeging van het bodemonderzoek;
  • Toelichting beoordeling omgevingsdienst inzake bodem.

In de regels:

  • Bouwvlak en vierkante meters aangepast conform toelichting (417 m2);
  • Voorwaardelijke verplichting voor hemelwaterberging;
  • Aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – Mobiel cateringbedrijf’ opgenomen, in plaats van de algemene term ‘aan-huis-verbonden-beroep’.

Op de verbeelding:

  • Aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – Mobiel cateringbedrijf’ opgenomen, in plaats van de algemene term ‘aan-huis-verbonden-beroep’.

Beroep tegen het wijzigingsplan?

Tegen het besluit van het college tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college;
  2. belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen;
  3. belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.