Vaststelling bestemmingsplan “Patrijs–Vogelsberg te Maarheeze”

Vaststelling bestemmingsplan “Patrijs–Vogelsberg te Maarheeze”

Dit item is verlopen op 14-05-2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 16 maart 2021 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan “Patrijs – Vogelsberg te Maarheeze” ligt vanaf donderdag 25 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het plan is te raadplegen via de website Ruimtelijke Plannen (via IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPMHZ5021-VAS1). Er is ook een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Maak hiervoor van tevoren een afspraak via 14-0495.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van vier woningen.

Wijziging

Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn globaal:

  • dat de bouwvlakken zijn verkleind en verschoven;
  • dat de begrippen in lijn zijn gebracht met de parapluherziening ‘wonen’;
  • dat de verbeelding in overeenstemming is gebracht met het eigendom;
  • dat in de toelichting de paragraaf ‘parkeren’ is aangevuld met ‘verkeer’ en de omgevingsdialoog is toegevoegd.

Een overzicht van de wijzigingen vindt u terug in de nota van zienswijzen, bijgevoegd bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.