Vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluherziening wonen’

Vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluherziening wonen’

Dit item is verlopen op 29-01-2021.

De gemeenteraad heeft op 17 november 2020 het bestemmingsplan “Parapluherziening wonen” vastgesteld. Vanaf 17 december tot en met 27 januari kunt het plan inzien. Het plan is te raadplegen via Het plan is te raadplegen via Ruimtelijke Plannen (NL.IMRO.1706.BPPC8003-VAS1).

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Deze parapluherziening gaat over een correctie van het begrip “wonen” in de nu geldende bestemmingsplannen in de kernen van de gemeente Cranendonck. Voor andere vormen van bewoning, bijvoorbeeld voor kamerverhuur, is voortaan een omgevingsvergunning vereist. Bestaande legale locaties van kamerverhuur zijn in dit bestemmingsplan meegenomen.

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze versie is juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening  met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op onze website. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.