Vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 55 te Budel

Vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 55 te Budel

Dit item is verlopen op 30-05-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 3 maart 2020 het bestemmingsplan “Nieuwstraat 55 te Budel” gewijzigd heeft vastgesteld.  Het bestemmingsplan maakt het mogelijk 15 woningen te realiseren in het kader van het woningbouwproject Nieuwstraat 55.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 15 april 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (Plan-ID: NL.IMRO.1706.BPBDL0035-VAS1). Ook is een exemplaar in te zien bij de balie van het gemeentehuis.

Wijziging
Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Onder andere de volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Op de verbeelding is de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding –afschermende voorziening’ toegevoegd aan de oostelijke perceelgrens met een breedte van ongeveer 2 meter naar aanleiding van de nota van wijzigingen.
  • Enkele planregels zijn licht gewijzigd.
  • Een aanvullend akoestisch onderzoek is toegevoegd.
  • De stikstofberekening is toegevoegd.

Alle wijzigingen vindt u terug in de nota van zienswijzen.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.