Vaststelling bestemmingsplan 'Moonslaan 22 te Maarheeze'

Vaststelling bestemmingsplan 'Moonslaan 22 te Maarheeze'

Dit item is verlopen op 25-04-2019.

In de raadsvergadering van 26 februari 2019 is het bestemmingsplan 'Moonslaan 22 te Maarheeze' vastgesteld. Het betreft een verplaatsing van het bouwvlak waardoor na de sloop van de huidige woning op een andere locatie op het perceel een nieuwe woning kan worden gebouwd. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (NLIMRO.1706.BPMHZ5022-VAS1). Er is een ook een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Budel.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden vanaf 14 maart 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. 

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

1. Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht. 
2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. 

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. 

Inwerkingtreding

Enkel beroep schorst de inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet, hiervoor dient u als belanghebbende ook een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.